Mural - Timeaxis Digital Studios Co., Ltd.
Ch
R
E
T
U
R
N
Mural

Director: Chen Jiashang
To star: Deng Chao / Sun Li / Yan Ni / Zheng Shuang / Liu Yan / Xie Nan / Collin Chou  / Bao Bei’er / Eric Tsang / Mo Xiaoqi / An Zhijie / Bao Wenqian / Xia Yiyao / Lan Yingying



Zhu Xiaolian (acted by Deng Chao), who was a scholar visiting Bejing to take the imperial examination, was brought into the wonderland in the painting by Mu Dan (acted by Zheng Shuang), a female celestial falling from the wall painting. Zhu Xiaolian got to know the femal celestial Shao Yao (acted by Sun Li) in the wonderland. With the help of Shao Yao, Zhu Xiaolian succeed to return to the mortal world without being caught by Aunt (acted by Yan Ni). Worried about the safety of Mu Dan, Zhu Xiaolian returned to the wonderland with the help of the Master (acted by Zeng Zhiwei) in the ancient temple. But Zhu Xiaolian was unable to find the female celestial Mu Dan.


Award-winning experience: 

Best Visual Effects (Nomination), The 31st Hong Kong Film Awards 

Best New Actor (Nomination), The 31st Hong Kong Film Awards 


Original Material & Final Effect
Original Material & Final Effect