Heroes in Sui and Tang Dynasties II - Timeaxis Digital Studios Co., Ltd.
Ch
R
E
T
U
R
N
Heroes in Sui and Tang Dynasties II

Director: Li Hantao
To star / Cast: Purba Rgyal / Dicky Cheung / Winston Chao / Joan Chen / Yu Shaoqun / Zhang Rui / Liu Xiaoqing / Zhang Xiaochen / Zhao Shuai / Ba Xiaobai / Sun YaoqiLi Shimin (acted by Zheng Guolin) ascended the throne. Cheng Yaojin (acted by Zhang Weijian) divorced his wife Hua Dajiao, he brought Luo Cheng’s son Luo Tong (acted by Zhang Rui) went to the expedition with Xue Rengui’s (acted by Huang Haibing)  son Xue Dingshan (acted by Ye Zuxin).
VFX Director: Mi Zhuoyun
VFX Artists: Wang Ao / Zhao Shanlei / Zeuge Xuezi / Wan Chao / Xie Tian / Sun Liang / Shan Xiaoling / Xu Wenlong / Shen Biyin / Deng Qianlong / Yu Jian / Tang Jie / Hu Dongya / Cai Yixiang / Liu Ping / Peng Binghua / Li Rongjun / Xiao Yasai / Yan Jun / Chen Meng / Zhang Liang / Chen Ying / Bai Yang / Yang Xuzhi / Yang Dan / Lin Shijing / Ye Caixue / Wang Zhuojun / Zhang Sisi / He Yu / Xu Keng / Cai Qian / Ma Lina / Chen Weiwei / Zhao Siyu / Ouyang Kejia / Ruan Biqin / Han Wei / Huang Xingeng / Jin Xiantong