Detective Stories in Ming Dynasty - Timeaxis Digital Studios Co., Ltd.
Ch
R
E
T
U
R
N
Detective Stories in Ming Dynasty

Director: Huang Kemin
To star: Yao Lu / Ding Yongdai / Yang Yang / Gao Xin / Li xinyiThe drama tells the widely spread story that Zhou Xin, the untouchable censor, who was also honored as ‘grim cold iron’, heard the cases impartially, punished the evil and praised the good without fearing of brutal force.
The drama was broadcast on CCTV in prime-time starting from July 24, 2013.
VFX Director: Chen Yi

VFX Supervisors: Fei Ying/ Zhu Jiming

3D Production: Liu Shaolu / Xu Dan / Xu Yuan/ Huang Yongxiang / Zhang Bing/ Zhang Zhen / Qiu Haibin/ Chen Yuan

Compositing Supervisor: Chen Yanfei

Coordinator: Wang Yi


Post-Production Crews: Qiu Suyuan / Sun Wei / Nie Yong/ Wei Yahan / Ni Guan / Sun Hao / Yu Jingqiu/ Li Wei/ Gao Peipei / Liu Liangxiong