Ch
R
E
T
U
R
N
Swords Of Legends II

Director:Cai Jingsheng

To star:Li Zhiting/Ying Er/Fu Xinbo/Zhang Zhiyao/Jiang WenThe large super natural and martial arts TV play Swords of Legends 2, which was co-presented by Alibaba Pictures and Chengxiang trailer ,tells the story of young Le Wuyi is away from home by chance on suppress a spiritual journey, met in the valley of grass bouquet highest day soldiers Wen Renyu, Taihuashan disciple Xia Yize,the mysterious young lady Aran ,than had a wonderful story.
Visual effects team of Timeaxis has deeply known about the magic arts of figures and scenes in the game and devote great efforts to create it, in order to create more glaring visual experience on the basis of restoring ‘The Legends Of Swords’ in the minds of gamers.


VFX Director: Chen Yi

Art Director: Fei Ying

Project Producer: Ji Haiying

Technology Director: Zhu Jiming

VFX Supervisor: Hang Wei

Production Manager: Yu Jingqiu

Project Producer: Zou Qi

Producer Assistant: Wang Shuqi / Li Chuanhui

Lead Coordinator: Fei Xuming

VFX Coordinator: Ni Qimeng / Ding Jing / Liu Wei

On-Set VFX Guidance: Chen Yanfei / He Wei / Jing Yangyang

On-Set FX Assistant: Wang Qingfeng / Xiao Dong / Ren Maohua


Hangzhou Team:

Lead Supervisor: Tian Ao

Lead Artist: Zhao Lishuang

Artists: Wu Ziyu / Hao Zhicheng / Jin Lai / Chen Jialuo / Li Chuang / Gao Jingya / Gong Kanglong

3D Director: Shen Xufeng

Modeling Supervisor: He Xinquan

Lead Modeler: Zheng Senjun / Ma Xiangdong

Modelers: Pan Jinping / Pan Qinglan / Li Bing / Han Qi / Ji Xian / Fan Mengrui / Li Ge / Feng Lu / Liu Zhuhua / Lan Jian

Animation Supervisor: Han Chao

Animators: Chen Baolin / Tian Chengjing / Huang Xu / Zhang Zhijian / Liu Zhou / Liu Zhaopeng / Tuayi Muguli

Rigging Artists: Chen Jie / Zhang Wei

Scene Supervisor: Chen Yuan

Scene Designers: Xiu Duo / Ying Kangyong / Ma Fuming / Ling Xiaoyan / Huang Jie / Pang Haoxi / Cui Mingjun / Cai Baorun / Chen Jiachen / Huang Xu

Render Supervisor: Zhao Deliang

Render Artists: Gao Yuchao / Jin Man / Zhang Yan

Matchmove Supervisor: Li Wei

Matchmovers: Ge Yaoyao / Liu Jing / Wang Ying / Yu Chao / Sun Xiaomeng / Yin Li / Huang Yongxiang

FX Supervisor: Cai Lin / Zhang Bing

Lead FX Artists: Xia Ruichen / Liu Shangyuan

FX Artists: Wang Chenhong / Li Xiang / Wang Xiangjie / Bai Xue / Yuan Jie / Li Xin / Zhang Rui / Liu Ziwen / Shi Runfa / Li Jintao / Ruan Bingbing /  Wu Lei / Zou Jicai

Compositing Supervisor: Wang Yongzhi / Chen Zhipeng

Compositors: Wei Yahan / Niu Pengyu / Chen Hang / Huang Fuyu / Huang Haohai / Hou Liangliang / Xu Yingzhi / Xu Jinxin / Wang Qingfeng / Huang Wei / Liu Rongrong / Ni Jiayuan / Pi Jialin / Shen Jiamin / Tao Ming / Wang Zhen / Ye Luowei / Zhu Yang / Fu Xusheng / Yue Xuejiao / Lai Zhipeng / Wu Zhoupeng

Compositing Dept.1: Wei Yahan / Qian Jie / Cui Jihui / Niu Pengyu / Chen Hang / Huang Fuyu / Huang Haohai / Hou Liangliang / Wu Zhoupeng / Lai Zhipeng / Xu Yingzhi / Xu Jinxin / Yue Xuejiao / Tao Ming / Huang Wei / Liu Rongrong / Ni Jiayuan / Pi Jialin / Wang Qingfeng / Ye Luowei / Zhu Yang / Fu Xusheng


Shandong Team:

Production Supervisor: Ji Furong

VFX Coordinators: Hou Kunzhi / Jiao Yucheng / Yang Li

Lead Artist: Cong Tengfei

Artists: Lin Chenchen / Liu Fengrong

3D Director: Leng Jichao

3D Supervisor: Liu Shenyang

Matchmovers: Han Hepeng / Qi Yongheng

Animators: Zheng Fa / Liu Weijie

FX Aritists: Liu Guancheng / He Yuqing / Ren Guangheng

Compositing Director: Zhang Yujie

Compositors: Bao Mingyue / Liu Yulong / Li Xiaotong

Roto Artists: Yu Chuan / Ren Sha / Wang Xiao / Zhang Hongyan / Jiang Wenjing / Gong Weihua / Hu Minghui / Liu Xue / Li Xiyun / Wang Yong / Wang Xinping / Yang Huixiang / Yang Mingjiang / Zhang Xin / Fu Jiawei / Zhang Shipeng / Yang Hongqi / He Shuyi / Pan Linli / Shi Hui / Shao Yuesheng / Chu Qingshuai / Zhuang Xiaomin / Tang Xinlei / Yin Hailong / Tao Yuanyuan

 

Digital Matte Painting
Concept Art
3D models